Vulnerabilități ale procesului de transparentizare bugetară în cadrul structurilor din subordinea Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău

Autor: Diana Duca, doctorandă în cadrul Școlii Doctorale USPEE ”Constantin Stere”

Articol realizat în cadrul Concursului Ambasadorii Transparenței, organizat de către Asociația Obștească Părinți Solidari

Obiective:

 • Analiza transparenței bugetare în cadrul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău și în structurile din subordinea acesteia, în scopul monitorizării banilor publici;
 • Determinarea gradului de expunere a informațiilor cu referire la transparența bugetară în scopul ridicării nivelului de înțelegere de către beneficiari (elevi, cadre didactice, părinți/tutori);
 • Elaborarea infograficelor privind bugetul instituțiilor de învățământ, achizițiile și/sau bunurile procurate din resurse bugetare în scopul evidențierii tabloului general pe municipiu, per sectoare etc.

Introducere:

Politicile și programele reflectate în bugetul național afectează viața tuturor cetățenilor Republicii Moldova și, prin urmare, este important ca aceștia să înțeleagă pe deplin implicațiile sale, inclusiv în procesul de monitorizare a cheltuielilor banilor publici.

În acest context, în scopul sporirii gradului de răspundere al autorităților publice față de cetățeni și societate, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău a emis ordinul nr. 120 din 12.01.2022 Cu privire la asigurarea transparenței în procesul decizional al activității instituțiilor de învățământ general, conform căruia se impune un set de acțiuni obligatorii, în anumiți termeni, în raport cu transparentizarea bugetară în cadrul instituțiilor aflate în subordine, conducătorilor acestora.

Constatări (cu anexări a pozelor mai jos):

O primă analiză a procesului de transparentizare bugetară din cadrul Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău structurilor din subordinea acesteia, scoate în evidență câteva caracteristici:

 1. Informația ce se publică pe site-urile direcțiilor de sector sunt diferite după formă, volum și conținut, ceea ce este greu de perceput de la sector la sector;
 2. În actele publicate sunt introduse informații prescurtate, care necesită o explicare pentru ca acestea să fie pe înțelesul tuturor, inclusiv al părinților (de ex. planurile de achiziții anuale conțin abrevieri cu referire la procedura de achiziție aplicabilă: LP, CVM, OOS, COP, LD, NFP, care nu sunt explicate conform normelor de scriere a actelor normative);
 3. Actualitatea informațiilor publicate este una de nivel mediu, pe unele site-uri se respectă termenii indicați în ordinul menționat mai sus, altele conțin informați învechite (ultimele pentru anul 2021 și chiar 2020, în pofida faptului că pășim în anul 2023);
 4. Unele rapoarte expun date generalizate din care nu este clară aprovizionarea cu resurse financiare sau materiale alocate per instituții de învățământ general (îndeosebi a celor preșcolare) sau informația este expusă într-un mod narativ, ceea ce scade nivelul de relevanță a acestor informații;
 5. Printre informația publicată pe site-urile direcțiilor de sector se regăsesc declarații de răspundere managerială, însă mai puțin, sunt însoțite de alte acte ce țin de Controlul Intern Managerial (registre ale proceselor de bază descrise, registre ale riscurilor, etc), acestea fiind din anii precedenți (de ex. din 2018 sau 2019);
 6. Publicarea rapoartelor de achiziții publice în lipsa planurilor de achiziții publice (cazul DGETS, pentru anul 2022).

Date statistice de reper:

*- conform datelor oficiale ale BNS;

** – conform listelor publicate pe site-ul ofical al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău;

Concluzii:

În concluzie, expunem părerea că procesul de transparentizare bugetară în cadrul structurilor din subordinea Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău conține o serie de vulnerabilități. Îndeosebi, această concluzie se ancorează și pe faptul că nu putem afirma că nu sunt condiții de transparentizare, aici ne referim la resursele financiare și materiale, cu alte cuvinte la existența site-urilor și alocarea resurselor financiare pentru întreținerea lor, instruirea personalului etc.

La nivel de municipiu se evidențiază faptul că informații sunt foarte multe, chiar în unele cazuri se repetă, însă nu există o claritate și o structurare a acestor informații, astfel încât să fie ușor descifrate: cine, cât și cum a cheltuit din resursele financiale alocate, care este distribuția acestor resurse între instituțiile de învățământ general, care sunt necesitățile și deficitul de buget.

Resurse:

 1. https://statistica.gov.md/ro
 2. https://chisinauedu.md/
 3. https://detsbotanica.md/
 4. https://buiucanidets.md/
 5. http://detscentru.md/
 6. http://detsciocana.educ.md/
 7. https://detsriscani.md/

Botanica

Buiucani

Centru

Ciocana

Râșcani

DGETS