Riscurile procesului de achiziție publică la Universitatea de Stat Alecu Russo, or.Bălți

Universitatea de Stat A. Russo din Bălți este o instituție publică de învățământ superior din Republica Moldova, și conform datelor MEC, beneficiază de bani publici pentru pregătirea viitorilor specialiști. Pentru anul 2023 Ministerul Educației și Cercetării a încheiat cu instituția menționată un contract pentru achiziționarea serviciilor educaționale (comanda de stat) în valoare de 45,54 milioane lei.

Din acești bani, dar și alte resurse adiționale, circa 19,19 milioane lei sunt destinate pentru procurări de bunuri, lucrări și servicii, lista acestora fiind menționată în Planul de achiziții pentru anul 2023, aprobat la 01.03.2023 și publicat pe pagina web a universității.

Analizând cele 86 poziții ale Planului menționat, observăm că proceduri transparente (cererea ofertelor de prețuri și licitații deschise) sunt prevăzute doar pentru 10 achiziții de lucrări de reparație.

Celelalte 76 proceduri sunt planificate ca achiziții de valoare mică, doar că pentru unele poziții din plan, valoarea estimată depășește pragul stabilit pentru achizițiile de valoare mică[1]. Astfel, cu considerația sumelor planificate, pentru fiecare din cele 4 achiziții incluse în tabelul de mai jos, autoritatea contractantă ar urma să realizeze, după caz,  proceduri de achiziții de tip Cererea Ofertei de Preț sau Licitație Deschisă, care prevăd transparentizarea întregului proces, datorită utilizării platformei MTender.

Planificare achizițiilor menționate drept achiziții de valoare mică implică de la bun început riscul de încheiere a unor contracte separate, prin aplicarea unei alte proceduri de achiziţie decât cea, care ar fi fost utilizată conform actelor normative, fapt care reprezintă divizarea achizițiilor publice.

Nr. d/oObiectul achizițieiValoarea estimată, cu TVA, leiRiscul identificat
5.Produse alimentare pentru cantină1 000 000Divizarea achiziției
17.Materiale de construcție450 000Divizarea achiziției
19.Materiale electrice350 000Divizarea achiziției
39.Procurarea mobilei, echipamentului de protecție individuală respiratorie în caz de incendiu și echipament tehnic pentru Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic1 477 600Divizarea achiziției

Totodată, în astfel de cazuri nu poate fi exclusă și situația stabilirii eronate a tipului proceduri, ce urmează a fi aplicată pentru anumite achiziții.

Ce ține de anul 2022, Universitatea de Stat A. Russo din Bălți la fel a publicat pe pagina sa web informații despre achizițiile planificate, dar și Darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică pentru anul 2022, care conține informații despre 107 contracte de valoare mică, realizate de autoritatea contractantă. Totuși, a fost identificat și un steguleț roșu – lipsa Rapoartele semestriale și anuale de monitorizare a executării contractelor de achiziție publică, care sunt obligatorii spre publicare conform prevederilor Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10 din 20.01.2021. Lipsa acestor rapoarte îngreunează accesul persoanelor interesate la informațiile despre banii publici, cu atât mai mult că documentele menționate lipsesc și pentru anii precedenți – 2019, 2020 și 2021.

În concluzie constatăm că, situațiile descrise mai sus (multitudinea de achiziții de valoare mică, divizarea achizițiilor, cât și lipsa rapoartelor de monitorizare a executării contractelor de achiziții publice) contribuie la limitarea transparenței modului de utilizare a banilor publici și pot contribui la apariția riscurilor de corupție în procesul de achiziție publică.

Pentru a diminua aceste riscuri Universitatea de Stat A. Russo din Bălți urmează să înlăture neconformitățile depistate și anume:

  • să evite divizarea achizițiilor publice;
  • să publice pe pagina sa web Rapoartele de monitorizare a executării contractelor de achiziții publice.

[1] 200 000 lei (fără TVA) pentru bunuri și servicii și 250 000 lei (fără TVA) pentru lucrări;


Acest articol este produs în cadrul proiectului „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de MEC”, implementat de către Asociația Obștească „Părinți Solidari”. Asociația este beneficiara unui sub-grant oferit de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS „Viitorul” în colaborare cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA) în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în articol reprezintă responsabilitatea exclusivă a Asociației Obștești „Părinți Solidari” și nu reflectă sub nicio formă punctele de vedere ale IDIS „Viitorul” și Fondului de Parteneriat pentru Transparență.