Manuale noi pentru elevi: Cum are loc procedura de evaluare, ce criterii trebuie respectate și cum sunt desemnați câștigătorii

Până la 1 septembrie 2024, elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal din Republica Moldova vor învăța în baza unor manuale noi, care să corespundă cu curriculum școlar modificat în anul 2018. Prima tranșă de manuale – 43 de titluri noi, va ajunge în școli până la începutul anului de studii 2023-2024, celelalte 67 de titluri urmând să fie editate până la 2 septembrie 2024, a anunțat Ministerul Educației.

La recenta ședință a grupului de lucru, la care a participat și directoarea executivă al A. O. „Părinți Solidari”, Ala Revenco, au fost analizate mai multe loturi, care au trecut prin procedura de verificare a conținutului, realizată de Consiliul Național pentru Aprobarea Manualelor (CNAM). Datorită participării reprezentanților organizației la ședințele grupului de lucru, am avut posibilitatea de a clarifica mai multe aspecte și detalii ce țin nemijlocit de procesul de evaluare a manualelor.

Evaluarea manualelor

Până ajung manualele pe băncile copiilor, este necesară parcurgerea unui proces destul de îndelungat, vast și complex, care implică multiple etape și participanți. Acest proces este descris detaliat în „Regulamentul cu privire la selectarea și achiziția manualelor școlare”, aprobat prin Ordinul MEC nr.300 din 29.04.2022.

Pentru ca proiectele de manuale școlare să fie admise la etapa de evaluare, este necesar, inițial ca operatorii economici să respecte toate criteriile de calificare și selecție stabilite în anunțul de participare pentru achiziția de manuale.

Procedura de evaluare propriu-zisă, se realizează separat în baza a doi factori de evaluare: „Calitatea ofertei” și „Prețul ofertei”. La prima etapă, se analizează factorul „Calitatea ofertei”, care include evaluarea conținutului și structurii manualelor pentru a stabili dacă acestea corespund cu prevederile curriculumului.

Responsabil de această etapă este Consiliul Național pentru Aprobarea Manualelor (CNAM), un organ colegial, care activează sub egida Ministerului Educației și Cercetării, iar evaluatorii sunt selectați în baza unui concurs deschis. Fiecare proiect de manual este evaluat de până la 5 evaluatori, care includ în fișe de evaluare punctajul acordat, dar și observații, comentarii și recomandări.

Conform dnei Galina Rusu, secretară de stat a Ministerului Educației și Cercetării, la următoare etapă, cea de evaluare a factorului „Prețul ofertei” sunt admise doar loturile, care întrunesc trei criterii de bază:

  1. Conținutul manualului corespunde curriculumului;
  2. Au acumulat cel puțin 80 de puncte (din 100 posibile) în cadrul procesului de evaluare;
  3. Să nu existe diferențe mai mari de 15 puncte (între punctajul membrilor evaluatori);

În cazul când există decalaje mai mari de 15 puncte între punctajele acordate de diferiți evaluatori pentru același proiect de manual, urmează procesul de reevaluare a calității ofertei, care este realizat de aceeași evaluatori, în termen de 3 zile lucrătoare.

După finalizarea procesului de evaluare a calității manualelor, fișele se transmit către editurile, care au propus respectivele proiecte de manuale, și în cazul lipsei contestațiilor privind punctajul acordat, poate fi calculat deja punctajul total.

În cazul dezacordului cu rezultatul obținut la etapa dată de evaluare, editurile ofertante pot depune o contestație la CNAM în termen de 3 zile lucrătoare.

„Contestațiile le examinează Consiliul Național pentru Aprobarea Manualelor, care poate să ia două decizii: a admite contestația sau a respinge. Dacă contestația este respinsă, noi luăm în calcul evaluarea pe care o avem, dar dacă contestația este admisă, CNAM decide de a include alți evaluatori ca să evalueze manuscrisul” a menționat dna Rodica Brăguță, șefa Secției juridice a Ministerului Educației și Cercetării.

Proiectele de manuale, care în rezultatul evaluării s-au constatat că nu corespund prevederilor curriculumului sau au acumulat mai puțin de 80% din punctajul maxim posibil la evaluarea metodico-științifică, la propunerea CNAM, sunt declarate neconforme și nu sunt evaluate la factorul de evaluare „Prețul ofertei”.

Proiectele de manuale care corespund curriculumului și au acumulat 80% și mai mult din
punctajul maxim posibil pentru factorul de evaluare „Calitatea ofertei” la propunerea CNAM sunt admise la evaluarea factorului de evaluare „Prețul ofertei”.

La etapa finală, grupul de lucru pentru achiziții publice de manuale stabilește oferta câștigătoare conform punctajului final, în care ponderea factorului „Calitatea ofertei” reprezintă 40 %, iar cea a factorului „Prețul ofertei” – 60 %.

Chiar dacă procesul de evaluare a conținutului manualelor propuse în cadrul procedurilor de achiziții publice este unul suficient de complex și detaliat, totuși, acesta nu întodeauna își atinge scopul de a oferi elevilor manuale, care să asigure o calitate înaltă a procesului educațional. În condițiile unei concurențe reduse (circa 1,5 oferte per lot în cadrul ultimei proceduri de achiziție a manualelor), evaluatorii în majoritatea cazurilor au de ales doar dintre două proiecte a unui titlu de manual, iar deseori chiar au doar câte o ofertă disponibilă, respectiv nu au din ce alege și dacă oferta corespunde condițiilor minime de eligibilitate, aceasta este acceptată.

În opinia AO „Părinți Solidari”, o soluție pentru a crește calitatea manualelor ar fi ca Ministerul Educației și Cercetării să-și asume elaborarea conținuturilor, prin atragerea în acest proces a celor mai bune cadre didactice și autori de manuale, iar prin proceduri de achiziție să fie contractate doar  servicile de tipar a manualelor. Respectiva propunere a fost expusă Grupului de lucru pentru achiziții publice din cadrul Ministerului, dar și în cadrul evenimentului de prezentare a „Raportului de monitorizare achizițiilor publice ale Ministerului Educației și Cercetării”, care a avut loc la 22 februarie 2023.


Acest articol este produs în cadrul proiectului „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de MEC”, implementat de către Asociația Obștească „Părinți Solidari”. Asociația este beneficiara unui sub-grant oferit de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS „Viitorul” în colaborare cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA) în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în articol reprezintă responsabilitatea exclusivă a Asociației Obștești „Părinți Solidari” și nu reflectă sub nicio formă punctele de vedere ale IDIS „Viitorul” și Fondului de Parteneriat pentru Transparență.